ရေသံသရာလည်ပုံ သရုပ်ပြပုံ

ရေသံသရာလည်ပုံ

Illustration by John M. Evans, Howard Perlman, USGS
ဘာသာပြ"်ဆိုသ° - Mon Mon Myat

A page-size diagram for printing ရေသံသရာလည်ပုံ သရုပ်ပြပုံ စာမျက်"ှာပြည်. ပုံ"ှိပ်ရ"် .