USGS - science for a changing world

The Water Cycle - USGS Water Science School

Vòng đời của nước cho các trường học

Khảo sát địa chất Hoa Kỳ (USGS) và Tổ chức Nông-Lương Liên Hợp Quốc đã sáng tạo biểu đồ vòng đời của nước cho các trường học

Tệp in ấn:   PDF ( 2 Mb) | JPG (432mm x 279mm - 0.4 Mb) | JPG (poster - 2.5 Mb)

Biên dịch

Vòng đời của nước cho các trường học

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America logo USA.gov logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-vietnamese.html
Page Contact Information: Howard Perlman
Page Last Modified: Tuesday, 12-Dec-2017 11:21:27 EST