USGS - science for a changing world

The Water Cycle - USGS Water Science School

Print a high-resolution PDF version.


Усны эргэлтийн тухай сургуулиудад

АНУ-ын Геологийн хүрээлэн болон НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагаас сургуулиудад зориулан энэхүү усны эргэлтийн тайлбарт зургийг бэлтгэв.

Монгол хэл рүү орчуулсан: Монгол Экологи Төв

Усны
эргэлтийн
тухай
сургуулиудад

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America logo USA.gov logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-mongolian.html
Page Contact Information: Howard Perlman
Page Last Modified: Wednesday, 24-May-2017 06:47:15 EDT