USGS - science for a changing world

The Water Cycle - USGS Water Science School

Print a high-resolution PDF version. Dokumente për print:


Cikli i Ujit për Fëmijë - The Water Cycle for Kids, Albanian

Shërbimi Gjeologjik i SHBA-ve dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara për Bujqësinë dhe Ushqimin (FAO) kanë krijuar një diagramë të ciklit të ujit për shkollat.

Cikli i Ujit për Fëmijë Cikli i Ujit për Fëmijë (English).

Cikli i Ujit për Fëmijë

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America logo USA.gov logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-albanian.html
Page Contact Information: Howard Perlman
Page Last Modified: Thursday, 09-Nov-2017 08:37:37 EST